Behar Publishing

u saradnji sa

Islamskim Kulturnim Centrom Behar, Grand Rapids, Michigan,

Islamskom Zajednicom Bošnjaka u Sjevernoj Karolini

i Islamskim Centrom Belmont, New York

raspisuje

DRUGI LITERARNI KONKURS ZA NAGRADU  “ISNAM TALJIĆ”

na temu:

“Bošnjaci, svjedočimo da jesmo

Tekstove treba poslati na e-mail:

[email protected]
Rok za slanje tekstova je 5. septembar 2022.g.

Nagrade:

1. Nagrada: Plaketa ($1000)

2. Nagrada: Plaketa ($700)

3. Nagrada: Plaketa ($500)

Ovogodišnji konkurs je otvoren i za radove pisane na engleskom jeziku.

1. Nagrada za rad na engleskom jeziku: Plaketa ($500)

Svi autori moraju, uz svoje radove, obavezno poslati propratno pismo, sa ličnim/osobnim  podacima autora, i to:

 • Ime i prezime :
 • Puna adresa :
 • Telefon :
 • E mail :

Naša konkursna komisija će nakon završetka konkursa, svoju odluku o nagrađenim radovima objaviti 12 oktobra 2022.g., na prigodnoj manifestaciji u Džematu “Behar”, a nakon toga rezultati i nagrađeni radovi će biti objavljeni na web stranici www.beharpublishing.com  i u medijima. Nagrade će biti uručene u toku mjeseca novembra 2022 godine.

Ovim želimo podstaknuti sve one kojima je tema bliska, a koji pišu i govore isključivo na engleskom jeziku, a posebno naše mlade kojima je svijet postao domovina, da se prijave i sudjeluju na ovom konkursu.

Opći uvjeti:

Svi radovi u formi poezije, eseja, kratke priče dužine do 5000 riječi, moraju ispunit sljedeće uslove da bi bili razmatrani od strane komisije:

 • da je autorski rad napisan na bosanskom, ili engleskom jeziku;
 • da rad nije ranije objavljivan u bilo kakvom štampanom ili elektronskom obliku (internet).
 • da je rad originalno autorsko djelo;
 • da jedan autor može prijaviti samo jedan rad na konkurs;
 • da je rad na bosanskom jeziku lektoriran i otkucan na živom bosanskom jeziku – uz upotrebu afrikata (slova s kvačicama): ć,č,đ,dž,š,ž;
 • da slanjem na ovaj konkurs autor pristaje da njegov rad može biti objavljen u elektronskoj ili štampanoj verziji od strane organizatora ili u saradnji sa partnerima;
 • Aplikaciju poslati u jednom fajlu koji treba nasloviti imenom autora (ne naslovom rada), u „Word“ , fontom New Times Roman, formatu – *doc ili *docx, veličina slova 12, s duplim proredom;
 • Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih radova na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba;
 • Pravo učešća imaju sve osobe starije od 17 godine, bez obzira na mjesto boravka i
 • Ne ispunjenje bilo kojeg od ovih uslova po odluci organizatora/komisije/slektora može diskvalificirati radove iz konkursa.

Vašim slanjem svog popratnog teksta potvrđujete da ste vi jedini autor, i da dajete dozvolu i pravo Behar Publishing da vaš rad objavljuje u bilo kojim pisanim i elektronskim medijima po potrebi organizatora konkursa.

Naš komentar za ovogodišnju temu:

Bošnjaci svjedoče da nema ničega vrijednog veličanja osim Gospodara svih svjetova, Gospodara života i ljudskih sudbina. Čitav naš bošnjački narod je neraskidivo povezan sa tom vjerom u Jednoću Stvoritelja, koji nam je ukazao na dobrotu života koji treba uložiti u činjenje dobra ljudima, a ne protiv njih. Ta vjera u dobro, snažno veže Bošnjake zajedno u jedan narod ma gdje danas oni živjeli.

Naš 2022. literarni natječaj za nagradu “Isnam Taljić” želi da ovom temom potakne učesnike ovogodišnjeg konkursa da nam u slobodnoj formi pišu i svjedoče o toj zajedničkoj bošnjačkoj vjeri koja nas povezuje da kao jedan stari evropski narod, postojan u svojoj međusobnoj ljubavi i solidarnosti baziranoj na ravnopravnosti i pravdi, svjedoči o ljudskoj dobroti kao svrsi postajanja, bilo na svojoj zemlji, u domovini ili dijaspori.

I ovaj naš, kao i svi predhodni, literarni konkurs otvoren je za sve ljude dobre volje i lijepih namjera.

23.05.2022.

Sarajevo, Tuzla, Novi Pazar, Skoplje, Florida, Michigan, New York, North Carolina.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Behar Publishing in cooperation with ICC Behar, Grand Rapids, MI; Islamic Community of Bosniaks in North Carolina; and the Belmont Islamic Center, NY,

announces

SECOND LITERARY CONTEST FOR THE “ISNAM TALJIĆ” AWARD

with the theme:

“Bosniaks, we testify that we are”

 

Entries should be sent to the e-mail:

[email protected]

The deadline for entry submission is September 5, 2022.

Awards for works in Bosnian:

 • 1st Prize: Plaque ($1000)
 • 2nd Prize: Plaque ($700)
 • 3rd Award: Plaque ($500)

This year’s competition is also open to works written in English.

1. Award for work in English: Plaque ($500)

Along with their works, all authors must submit a cover letter with the author’s personal data, namely:

 •  Name and surname:
 •  Full address:
 •  Phone:
 •  Email:

After the end of the competition, the judges will announce the award winners on October 12, 2022, in an event at the “ICC Behar”, and after that, the awarded works will be published on the website www.beharpublishing.com and in other media. The awards will be presented to the participants in November 2022.

With this, we want to encourage all those who relate to the topic, who write and speak exclusively in English, and especially our young people for whom globe has become their homeland, to apply and participate in this competition.

General conditions:

 • All enteries in the form of poetry, essays, and short stories up to 5000 words in length must meet the following conditions in order to be considered by the committee:
 •           that the author’s work is written in Bosnian or English;
 •           that the work has not been previously published in any printed or electronic form (internet).
 •           that the work is an original author’s work;
 •           that one author can submit only one work to the competition;
 •           that the work in the Bosnian language is proofread and typed in the living Bosnian language – with the use of affricates (letters with ticks): ć, č, đ, dž, š, ž;
 •           that by submitting to this contest, the author agrees that his work may be published in an electronic or printed version by the organizer or in cooperation with partners;
 •           Send the application in one file, which should be titled with the name of the author (not the title of the work), in “Word”, font New Times Roman, format – *doc or *docx, font size 12, with double spacing;
 •           The organizer bears no responsibility in case of misuse of the copyright of works submitted to the competition by participants or third parties;
 •           All persons over the age of 17 have the right to participate, regardless of their place of residence;
 •           Failure to fulfill any of these conditions by the decision of the organizer/commission/selector may disqualify works from the competition.

By submitting your accompanying text, you confirm that you are the sole author, and that you give permission and the right to Behar Publishing to publish your work in any written and electronic media as required by the contest organizers.

Our comment for this year’s theme:

Bosniaks testify that there is nothing worth glorifying except the Lord of all worlds, the Lord of life and human destinies. Our entire Bosniak nation is inextricably linked to that faith in the Oneness of the Creator, which showed us the goodness of life, and told us that life should be invested in doing good to people, not harming them. That faith in God strongly binds Bosniaks together in one nation, no matter where they live today.

Our 2022 literary contest for the “Isnam Taljić” award wants to use this theme to encourage the participants of this year’s contest to think and write in a free form and through that testify about that common Bosniak faith. It is that faith that binds us together as one old European nation, steadfast in its mutual love for each other and solidarity based on equality and justice; a nation that testifies that goodness is the purpose of becoming, whether in one’s own country, in the homeland or in the diaspora.

This literary contest, as all the previous we organized, is again open to all people of good will and kind intentions.

23.05.2022.

Sarajevo, Tuzla, Novi Pazar, Skopje, Florida, Michigan, New York, North Carolina.